Velkommen
Medlem av
Den Norske Advokatforening
 
 Hovedside
 Tvisteløsning i Norge
 Hva er mekling?
 Mekling i praksis
 Kostnader
 Lenker
 Kontakt oss
REGLER FOR MEKLING

Rettsmekling
Advokatmekling
Alminnelig mekling

Regler for mekling ved advokat

Vedtatt av Den Norske Advokatforenings Representantskap 24/11-2000, endret ved Hovedstyrets vedtak 13/6-2002

1. Definisjoner
Med en meklingsavtale menes en avtale hvori partene har avtalt at en tvist skal søkes løst gjennom mekling eller forlik. En avtale om mekling kan gjøres ved å innta en klausul om mekling i en annen avtale mellom partene. Med part menes partene i meklingen.
Med mekler menes en advokat som er utpekt til å mekle i en tvist mellom partene.

2. Reglenes virkeområde
Disse regler får anvendelse når en inngått avtale om mekling foreskriver at meklingen skal gjennomføres i overensstemmelse med Den Norske Advokatforenings regler for mekling.
Disse regler anses som en del av avtalen om mekling. Den advokat som opptrer som mekler er forpliktet til å iaktta disse regler.
Ved mekling skal regler for god advokatskikk følges så langt de passer.

Regler for mekling3. Kvalifikasjonskrav til meklere
Advokater må ha gjennomgått godkjent opplæring i emnet mekling for å kunne opptre som meklere.
Som godkjent opplæring i emnet mekling regnes følgende:
(a) fullført ”Mediation Workshop”,
(b) fullført mediation-kurs i regi av Juristenes Utdanningssenter (JUS),
(c) fullført annen likeverdig kursing eller opplæring, eller
(d) dokumentert erfaring som mekler eller som voldgiftsdommer.
Godkjennelse som meklere i henhold til a – d foran, foretas av Godkjenningsutvalget for etterutdanning, som også gis fullmakt til å utforme nærmere krav til godkjenningen. Godkjente meklere registreres i Advokatforeningens sekretariat.

4. Meklerens upartiskhet og uavhengighet
Mekleren skal ved utførelsen av sitt oppdrag opptre upartisk og uavhengig.
Før mekleren påtar seg et oppdrag skal han underrette partene om omstendigheter som er egnet til å skape begrunnet mistanke om mangler ved hans upartiskhet eller uavhengighet.
Mekleren skal gi partene slik underretning også mens meklingen pågår, dersom partene ikke tidligere har fått disse opplysningene.

5. Valg av mekler
Utgangspunktet for meklingsoppdraget er at partene kommer til enighet om hvilken advokat som skal opptre som mekler.
På begjæring fra partene oversender sekretariatet liste over advokater som har oppnådd slik godkjennelse som nevnt under punkt 3. Av listen skal det framgå på hvilken måte advokatene har oppnådd godkjennelse som mekler.
Se oppdatert liste over godkjente meklere.

6. Representasjon under meklingen
Partene kan anvende fullmektig eller stedfortreder ved meklingen.

7. Rettergang og voldgift
Mekling etter disse bestemmelser forutsettes gjennomført før et tvistespørsmål bringes inn for domstolene eller voldgift. Det skal likevel ikke være til hinder for at en sak som står for domstolene, eller en voldgiftsrett, kan forsøkes meklet etter disse regler. Meklingen skal i så fall ikke ha noen innvirkning på den videre saksbehandling for domstolene eller voldgiftsretten.
Meklingen skjer uavhengig av behandlingen i domstolsorganene. Meklingen avbryter ikke lovbestemte frister.    8. Meklingen
Meklingen skal gjennomføres på den måten som partene har avtalt. Dersom partene ikke har inngått slik avtale, fastsetter mekleren fremgangsmåten etter å ha hørt begge partene.
Krav til nøytralitet og effektivitet skal respekteres.
Partene bør, i samarbeid med mekleren, søke å medvirke til at tvisten forlikes.
Dersom ikke annet er avtalt har mekleren rett til å føre separate, konfidensielle diskusjoner med hver av partene,
samt motta materiale av partene under forutsetning av at motparten ikke får kunnskap om materialet.

9. Meklerens oppdrag
Mekleren skal søke å forlike tvistespørsmålet effektivt og raskt. Mekleren opptrer ikke som dommer ved meklingen og har ikke rett til å gi bindende pålegg til noen av partene.
Mekleren kan med partenes samtykke orientere partene om det sannsynlige utfallet av et rettsspørsmål eller fremme et forliksforslag for partene.
Mekleren kan med partenes samtykke anvende stedfortreder, foreta nødvendige utredninger eller forhøre seg med sakkyndige eller andre personer.

10. Diskresjon
Mekleren er bundet av advokaters taushetsplikt. Mekleren plikter å holde for seg selv alle opplysninger om partene og deres forhold som han har fått kunnskap om gjennom meklingen. Dersom meklingen har foranlediget avhør av en utenforstående, skal mekleren sørge for at erklæring om diskresjon fra vedkommende innhentes ved behov.
Partene plikter å holde meklingen konfidensiell. Partene kan ikke utenfor meklingen henvise til noe forslag som motparten har fremsatt med henblikk på å finne en løsning, til den annen parts innrømmelser eller til meklerens eventuelle stillingstaken i tvisten.
Partene kan ikke påberope seg mekleren som vitne i saker med tilknytning til tvistespørsmålet.

11. Avslutning av meklingen
Meklingen avsluttes på én av følgende måter:
(a) ved et skriftlig forlik mellom partene,
(b) ved atmekleren meddeler partene at han ikke finner det hensiktsmessig å fortsette meklingen, eller
(c) ved at en part meddeler mekleren at han ikke ønsker å fortsette meklingen.

12. Meklerens godtgjørelse
Når mekling innledes skal mekleren informere partene om grunnlaget for sin salærberegning. Dersom ikke annet er avtalt skal hver av partene dekke sine egne meklingskostnader og halvparten av meklerens kostnader.
Mekleren har rett til å kreve at partene betaler et tilstrekkelig forskudd til dekning for meklerens kostnader og godtgjørelse, eller at partene stiller tilstrekkelig sikkerhet.

*** Klausul om mekling
”Tvister i tilknytning til denne avtale skal forsøkes løst gjennom mekling. Den Norske Advokatforenings regler for mekling ved advokat skal da få anvendelse.


Utviklet av IT-systemer